Dina rättigheter som användare

Dina rättigheter som användare
Dina rättigheter som användare av Digitalspecialistens tjänster

Du har rätt att få information från oss om vilken behandling av dina personuppgifter som sker och vad syftet är i de fall vi är personuppgiftsansvariga.

Nedan finns information kring hur vi tillgodoser dina rättigheter kring dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Digitalspecialisten har ett dataskyddsombud som är ansvarig för dataskyddsfrågor. Har du funderingar är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet via vårt kontaktformulär.

Digitalspecialisten sparar endast uppgifter om ett företag eller enskild fima. När det gäller enskild firma anses detta falla under GPDR och därmed hanterar vi denna information således.

Digitalspecialisten sparar endast information om DITT företag som:
Företagsnamn, namn på kontaktperson, adress, postnummer, postort, land, telefonnummer samt e-postadress. Vi sparar inte IP-adress eller annan information som kan ge en spårbarhet.

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas har du rätt att begära att vi ändrar eller kompletterar uppgifterna. När ändringen är genomförd meddelar vi våra eventuella partners samt underleverantörer som också berörs av ändringen.

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

Du har som kund rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlades in för.
 • du återkallar ditt samtycke för uppgifter som inte har någon annan rättslig grund.
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • du motsätter dig intresseavvägning som rättslig grund och det inte finns någon annan rättslig grund som väger tyngre.
 • personuppgifterna inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

När radering genomförs meddelar vi även eventuella partners och underleverantörer som berörs av justeringen.

Rätt till begränsning (fr o m 2018-05-25)

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 • När du anser att dina personuppgifter hos Digitalspecialisten inte är korrekta och har begärt justering eller komplettering kan du begära att behandling begränsas i väntan på att justeringen utreds.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig, men du motsätter dig att uppgifterna ska raderas kan du istället begära en begränsning av användningen.
 • När Digitalspecialisten inte längre behandlar personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • När du har invänt mot behandling i väntan på kontroll av huruvida Digitalspecialistens berättigade skäl väger tyngre än ditt berättigade skäl.

När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

Dataportabilitet (fr o m 2018-05-25)

Du har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll. T ex en annan hosting- eller domänleverantör

Detta gäller då du:

 • lämnat datan själv till Digitalspecialisten.
 • lämnat ditt samtycke till databehandlingen.
 • databehandlingen krävs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster du beställt av oss.

Detta gäller inte då vi behandlar din data:

 • på grund av intresseavvägning.
 • skyldighet enligt lag.

Digitalspecialisten har skyldighet att underlätta vid överflyttning av din data.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot Digitalspecialistens behandling av dina personuppgifter om behandlingen sker:

 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • som ett led i myndighetsutövning.
 • efter intresseavvägning

Om Digitalspecialisten motsätter sig din invändning behöver vi kunna visa skäl som väger tyngre än dina intressen.

När det gäller behandling i form av marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Digitalspecialisten avser

Att alltid behandla DINA personuppgifter vi har på dig för att vi ska kunna skicka faktura eller kontakta er och på ett säkert sätt som är möjligt med rimliga kostnader.

För att uppfylla våra krav att vara kund hos oss ansvarar DU för att du lämnat korrekta uppgifter till oss samt ser till att skydda dina personuppgifter du lagrar via våra system. Webbfabriken ansvarar enbart för dina personuppgifter du lämnat oss i samband med att du beställt och betalar för en tjänst hos Digitalspecialisten.

Klagomål

Anser du att vi behandlar uppgifter om dig i strid med gällande lagstiftning kan du anmäla det till vårt dataskyddsombud via vårt kontaktformulär och bifoga bevis som styrker ditt påstående. Du kan också lämna din anmälan till Datainspektionen med bevis som därefter gör en bedömning om en hantering av ärendet ska ske.